Podstawa prawna do żądania okazania odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską; jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka (art. 98 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Okoliczność od jakich rodziców pochodzi dziecko to element stanu cywilnego osoby fizycznej – stan cywilny to bowiem zespół cech określających sytuację osoby fizycznej w rodzinie (np. pokrewieństwo, związek małżeński) oraz jej sytuację osobistą (np. płeć, wiek).

W związku z powyższym – podstawę prawną do żądania okazania odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka w sytuacjach tego wymagających, to jest gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości w zakresie pochodzenia dziecka i kto jest jego przedstawicielem ustawowym, stanowi art. 3 w związku z art. 40 i art. 79 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, ze zm.).

Zgodnie bowiem z art. 3 w/w ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – stan cywilny osoby stwierdza się na podstawie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego. Zgodnie zaś z art. 40 ust. 2 wymienionej ustawy do aktu urodzenia wpisuje się między innymi nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia każdego z rodziców, zaś stosownie do art. 79 pkt 1 wymienionej ustawy – z ksiąg stanu cywilnego wydaje się między innymi odpisy skrócone aktów stanu cywilnego.

Zarząd "Medicus w Opolu" Sp. z o.o.
Opole, 16 stycznia 2015 r.